टटका खबर | Latest News

[angika news][bigposts]

अंगदेश खबर | angdesh news

[angdesh][bsummary]

देश-प्रदेश खबर | National News

[Angika National][twocolumns]

Angika.com | संविधान केरौ 8मो अनुसूची मँ शामिल करबाबै लेली झारखंड के मुख्यमंत्री अंगिका क भी अनुशंसित करय - अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच | News in Angika

गाँधीग्राम (गोड्डा), 1 सितंबर, 2020 । अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच नँ  झारखंड केरौ मुख्यमंत्री सँ अनुरोध करलै छै कि झारखंड के द्वितीय राजभाषा अंगिका क 8मो अनुसूची मँ शामिल करलौ जाय । अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच केरौ झारखंड प्रदेश महासचिव डॉ. प्रदीप प्रभात नँ झारखंड केरौ मुख्यमंत्री क चिठ्ठी लिखी क अंगिका क संवैधानिक दरजा दै के ई माँग करनै छै ।


डॉ. प्रदीप प्रभात तरफौ सँ झारखंड केरौ मुख्यमंत्री क लिखलौ चिठ्ठी मँ कहलौ गेलौ छै कि अंगिका भाषा संथालपरगना प्रमंडल केरौ मुख्य क्षेत्रीय भाषा छेकै ।

 

मुख्यमंत्री क हुनी याद दिलैलै छै कि सत्तासीन झारखंड मुक्ति मोर्चा केरौ एजेंडा मँ भी अंगिका क संवैधानिक दरजा दै के बात करलौ गेलौ छै ।

 

अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच केरौ झारखंड प्रदेश महासचिव डॉ. प्रदीप प्रभात नँ मुख्यमंत्री सँ अनुरोध करलै छै कि भारत सरकार सँ कुडुख, हो, मुंडारी आदि भाषा के साथ अंगिका भाषा क भी संविधान केरौ 8मो अनुसूची मँ शामिल करबाबै लेली अनुशंसित करलौ जाय ।

 

Angika.com | राजभाषा अंगिका क 8मो अनुसूची मँ शामिल करै लेली झारखंड के मुख्यमंत्री सँ अनुशंसा के माँग  - अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच | News in Angika

हुनी कहलै छै कि सरकार केरौ ई महती कृपा सँ संथालपरगना केरौ अंगिका भाषा-भाषी जनता सिनी, झारखंड सरकार आरू मुख्यमंत्री केरौ सदैव कृतज्ञ बनलौ रहतै ।

No comments: